ИНЖ. ТОДОР КРЪСТЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва през 2012г. „Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия“, гр. София в строителния факултет със специализация „Конструкции“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Завършва курсове за софтуерни продукти SAP2000, ETABS, AutoCAD Structural Detailing,  Robot Structural Analysis, RADIMPEX TOWER. Специалист в сферата на BIM проектирането със специализирания софтуер REVIT.  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Преди да започне собствен бизнес, инж. Кръстев работи като : 

  • Помощник техник на строителен обект. Отговорностите му са включвали изготвяне на заявки за армировки, количествени сметки, протоколи и актове в строителството, контрол на изпълнение на кофражни и армировъчни работи, програма за намаляване на риска и контрол по изпълнение на условията на ЗБУТ 
  • Проектант строителни конструкции в проектантско студио, където активно е участвал в проектирането на сгради и съоръжения по част „Конструктивна“. Работил е главно по стоманобетонни проекти на жилищни и офис сгради. Участва в проектирането на три жилищни сгради номинирани в престижния конкурс „Сграда на годината“. По време на работата си трупа ценен опит и в комуникацията с колеги и клиенти. 

По настоящем инж. Кръстев е управител на „Кръстев и Айков Инженеринг“ ООД и заедно със своя колега инж. Айков развиват проектантската дейност на инженерното студио. 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

  • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна“; 
  • Сертификат контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по безопасност; 

Имате нужда от проектант за следващия си проект?